Materiaalikatselmukset

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Samalla voidaan säästää merkittäviä määriä rahaa.

Materiaalikatselmuksia voi hyödyntää monipuolisesti eri toimialojen yrityksissä. Ensimmäisten kymmenen Suomessa valmistuneen materiaalikatselmuksen yhteenlaskettu säästöpotentiaali on noin 7 miljoonaa euroa vuositasolla. Jos mukaan lasketaan tuotantokapasiteetin noston hyödyntäminen ’lisämyyntinä’, merkitsee se yhteensä noin 70 miljoonan euron lisätuloa yrityksille.

Materiaalikatselmus tuottaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia säästöjen toteuttamiseksi. Toimenpiteiden hyödyt, säästöpotentiaali ja mahdolliset investointitarpeet arvioidaan ja myös ehdotukset jatkotoimista tehdään. Materiaalikatselmuksen pohjalta yrityksen on helppo lähteä toteuttamaan parannustoimenpiteitä suunnitelmallisesti.

Materiaalikatselmuksella saavutettavia hyötyjä:
kustannussäästöt raaka-ainehankinnoissa ja jätemaksuissa;

  • säästöt energia- ja työkustannuksissa;
  • yrityksen kilpailukyvyn paraneminen;
  • luonnonvarojen käytön väheneminen;
  • ympäristökuormituksen väheneminen;
  • kiristyvien lupaehtojen ja muiden vaatimusten ennakointi;
  • yrityksen imagon paraneminen ympäristöasioissa;
  • yrityksen oman osaamisen paraneminen materiaalitehokkuusasioissa.

Materiaalikatselmus käynnistää jatkuvan kehitysprosessin. Se tuottaa myös arvokasta tietoa yrityksen kehitystoimintaan.

Materiaalikatselmusmenettely kehitettiin Motivan, kohdeyritysten ja konsulttien yhteistyönä. Kehitystyön yhteydessä toteutettiin ensimmäiset pilottikatselmukset viidessä keskisuuressa yrityksessä, joissa löydettiin huomattava määrä säästömahdollisuuksia. Säästötoimenpiteitä alettiin yrityksissä toteuttaa heti katselmuksen tulosten selvittyä.
Materiaalikatselmuksesta saatua tietoa voidaan käyttää muun muassa:
uusien mittareiden ja tavoitteiden laadinnassa;

  • ympäristötiedon keruussa ja siirtämisessä edelleen tuoteketjussa;
  • eri yritysten välisten resurssivirtojen hyödyntämisessä.

Kumuloituvia säästöjä

Materiaalien prosessointi vaatii energiaa ja työtä. Raaka-ainekustannusten lisäksi materiaalien tehokkaampi käyttö vähentää useimmiten myös energiankulutusta ja prosessien vaatimaa työpanosta. Samalla myös muut välilliset kustannukset pienenevät.

Kuva: Hukkamateriaalien kustannusvaikutukset (Envirowise. 2002. Waste Minimisation for Managers. GG367)

Materiaalikatselmusmenettelyssä huomioidaan myös nämä materiaalivirtoihin liittyvät välilliset kustannukset. Toisin sanoen katselmuksessa lasketaan materiaalivirtojen kustannukset siten, että kullekin materiaalivirralle kohdistetaan eri prosessivaiheissa siihen liittyvät energia-, työ- ja muut kustannukset soveltaen MFCA-menetelmää (Material Flow Cost Accounting = Materiaalivirtojen kustannusanalyysi). Siten pystytään laskemaan tarkemmin myös katselmuksessa esitettyjen parannustoimenpiteiden tuomat säästöt.

https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalikatselmukset