Katselmukset

Miksi energiakatselmuksia tehdään?

Energiakatselmuksissa pyritään löytämään tilaajan energian käytölle mahdollisimman energiataloudellinen toimintamalli, joka maksaa siihen sijoitetut kustannukset takaisin alle seitsemässä (7) vuodessa.  Energiakatselmukset auttavat Suomen valtiota saavuttamaan energiakatselmuksissa, Suomelle asetetut kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet, uusiutuvien energialähteiden lisäämis tavoitteet, kaatopaikkadirektiivit ja biojätteiden käsittelystä säädetyt määräykset.

Motiva-mallisiin energiakatselmuksiin on mahdollista saada TEMin (Työ- ja Elinkeinoministeriö) katselmus tukea (40-50%)  TEM tukee myös uusiutuvan energian kuntakatselmuksen toteutusta 60 %:lla.

UEKK  (Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa kartoitetaan katselmusalueen energiantuotannon ja kiinteistökannan lämmityksen energiataseet ja arvioidaan käytettävissä olevat uusiutuvat energiavarat.)

Tämän jälkeen selvitetään konkreettiset mahdollisuudet lisätä uusiutuvaa energiaa kannattavasti ja tehdään niistä toimenpide-ehdotuksia. Katselmuksen voi toteuttaa niin yhden kuin usean kunnan, seutu- tai maakunnan kattavana.

Energiakatselmusten tekeminen vaatii Motiva Oy:n myöntämän katselmoijan pätevyyden.

Muutoksen Tuulet Oy:llä on pätevyydet laatia ja moneen kuntaan tehdyn katselmuksen kokemus tehdä Uusiutuvan energian kuntakatselmuksia (UEKK) sekä suurten yritysten pakollisia energia- ja materiaali katselmuksia.

Vuoden 2015 alussa voimaan tullut energiatehokkuuslaki muutti energiakatselmus käytäntöä. Energiakatselmustoiminta jakaantuu kahteen osaan: energiatehokkuus laissa säädettyyn suuria yrityksiä koskevaan pakolliseen energiakatselmus toimintaan ja vapaaehtoiseen, muita kuin suuria yrityksiä koskevaan TEMin tukemaan energiakatselmustoimintaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Motiva Oy:n Energiakatselmustoiminta